ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 67)

     

ข้อมูลการปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รุ่น 67)

 
รหัส ชื่อสาขา ข้อมูลการปรับพื้นฐาน
คณะครุศาสตร์
        1404 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา          
        1501 การศึกษาปฐมวัย          
        1502 พลศึกษา          
        1503 การประถมศึกษา          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        2412 จุลชีววิทยา          
        2413 เทคโนโลยีการผลิตพืช          
        2414 สาธารณสุขศาสตร์          
        2415 วิทยาการคอมพิวเตอร์          
        2416 เคมีเวชสำอาง          
        2417 เทคโนโลยีสารสนเทศ          
        2418 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย          
        2420 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          
        2423 วิศวกรรมโยธา          
        2425 การจัดการอาหาร          
        2455 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย          
        2456 วิศวกรรมไฟฟ้า          
        2457 วิทยาการข้อมูล          
        2458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์          
        2463 เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม          
        2465 นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ          
        2467 นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ          
        2474 วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์          
        2479 เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่          
        2505 คณิตศาสตร์          
        2506 วิทยาศาสตร์ทั่วไป          
        2507 คอมพิวเตอร์ศึกษา          
        2508 ฟิสิกส์          
        2509 เคมี          
        2510 ชีววิทยา          
        2577 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        3432 ภาษาอังกฤษธุรกิจ          
        3434 การพัฒนาชุมชน          
        3438 ออกแบบดิจิทัลอาร์ต          
        3439 ออกแบบนิเทศศิลป์          
        3440 รัฐประศาสนศาสตร์          
        3441 นิติศาสตร์          
        3460 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ          
        3462 นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง          
        3469 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ          
        3470 สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์          
        3480 รัฐศาสตร์          
        3526 สังคมศึกษา          
        3527 ภาษาไทย          
        3528 ภาษาอังกฤษ          
        3529 ดนตรีศึกษา          
        3530 ภาษาจีน          
        3531 ศิลปศึกษา          
คณะวิทยาการจัดการ
        4443 การจัดการทั่วไป          
        4444 การตลาด          
        4446 การจัดการทรัพยากรมนุษย์          
        4448 ธุรกิจระหว่างประเทศ          
        4449 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน          
        4450 การบัญชี          
        4464 การเงินและการลงทุน          
        4471 ธุรกิจดิจิทัล          
        4475 นิเทศศาสตร์          
        4476 ธุรกิจอีสปอร์ต          
คณะพยาบาลศาสตร์
        5453 พยาบาลศาสตร์          

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดต่ามข่าวสารจากไลน์กลุ่มของสาขาวิชา**

19/04/2567

Follow Us

NPRU

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-109300 ต่อ 3891

academic.npru@gmail.com

© สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม