หลักสูตรและค่าเทอม

คณะ หลักสูตร ค่าเทอม Social Media
คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ศศ.บ. 4 ปี 11,400      
การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี 9,600    
พลศึกษา ค.บ. 4 ปี 11,400    
การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี 9,600    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุลชีววิทยา วท.บ. 4 ปี 11,400    
เทคโนโลยีการผลิตพืช วท.บ. 4 ปี 11,400    
สาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. 4 ปี 12,500    
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 11,400    
เคมีเวชสำอาง วท.บ. 4 ปี 11,400    
เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 4 ปี 11,400    
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วท.บ. 4 ปี 13,500    
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วท.บ. 4 ปี 11,400    
วิศวกรรมโยธา วศ.บ. 4 ปี 20,000    
การจัดการอาหาร ศศ.บ. 4 ปี 11,400    
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. 4 ปี 20,000    
วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ. 4 ปี 18,000    
วิทยาการข้อมูล วท.บ. 4 ปี 13,500    
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วท.บ. 4 ปี 11,400    
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม วท.บ. 4 ปี 12,500    
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ วท.บ. 4 ปี 11,400    
นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ วท.บ. 4 ปี 13,200    
เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก วท.บ. 4 ปี 13,500    
คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 9,600  
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี 11,400    
คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี 11,400    
ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี 11,400    
เคมี ค.บ. 4 ปี 11,400    
ชีววิทยา ค.บ. 4 ปี 11,400    
ครุศาสตร์วิศวกรรม คอ.บ. 4 ปี -    
เทคโนโลยีวิศวกรรมระบบราง วศ.บ. 4 ปี -
เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ วท.บ. 4 ปี -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 9,600    
ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี 9,600    
ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 9,600  
ดนตรีศึกษา ค.บ. 4 ปี 12,400    
ภาษาจีน ค.บ. 4 ปี 19,500  
ศิลปศึกษา ค.บ. 4 ปี 11,400  
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 4 ปี 9,600    
การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 4 ปี 9,600  
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต ศป.บ. 4 ปี 11,400    
ออกแบบนิเทศศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 11,400    
รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 9,600    
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 9,600  
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ศศ.บ. 4 ปี 9,600    
การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว และสุขภาพนานาชาติ ศศ.บ. 4 ปี 33,000      
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง ศป.บ. 4 ปี 12,400      
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ศศ.บ. 4 ปี 13,200    
สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 9,600      
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี -
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทั่วไป บธ.บ. 4 ปี 9,600    
การตลาด บธ.บ. 4 ปี 9,600    
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ.บ. 4 ปี 9,600    
ธุรกิจระหว่างประเทศ บธ.บ. 4 ปี 9,600    
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บธ.บ. 4 ปี 9,600    
การบัญชี บธ.บ. 4 ปี 9,600  
การเงินและการลงทุน บธ.บ. 4 ปี 9,600  
ธุรกิจดิจิทัล นธ.บ. 4 ปี 11,400    
นิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มและการสื่อสารการตลาด) นศ.บ. 4 ปี -    
ธุรกิจอีสปอร์ต บธ.บ. 4 ปี -
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ พย.บ. 4 ปี 42,000      

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-109300 ต่อ 3891

academic.npru@gmail.com

© สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม