Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน GOOGLE WORKSPACE"

วันและเวลาจัดอบรม : 18 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดอบรม : แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 299 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 11/05/2565 11:00