Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 24 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้อง C309 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 17/04/2567 11:00

    เหลือ 10 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 25 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้อง C309 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 17/04/2567 11:00

    เหลือ 14 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 3

วันและเวลาจัดอบรม : วันที่ 26 เมษายน 2567
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้อง C309 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 17/04/2567 11:00

    เหลือ 13 ท่าน