Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 1

วันและเวลาจัดอบรม : 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 1 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 2

วันและเวลาจัดอบรม : 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 1 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 3

วันและเวลาจัดอบรม : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 3 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 4

วันและเวลาจัดอบรม : 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 0 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 5

วันและเวลาจัดอบรม : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 10 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 6

วันและเวลาจัดอบรม : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 19 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 7

วันและเวลาจัดอบรม : 1 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 19 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 8

วันและเวลาจัดอบรม : 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 28 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 9

วันและเวลาจัดอบรม : 2 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 15 ท่าน


ขอเชิญเข้ารับการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประเมินภาระงาน รุ่นที่ 10

วันและเวลาจัดอบรม : 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
สถานที่จัดอบรม : ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 40 ท่าน

หมดเขตรับสมัคร : 22/11/2565 12:00

    เหลือ 33 ท่าน