ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นคนดี

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นคนดี ประจำปีการศึกษา 2566

20/03/2566

Follow Us

NPRU

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

034-109300 ต่อ 3891

academic.npru@gmail.com

© สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม