Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 3


Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ/สังกัด วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวผกามาส     ศรีเอี่ยมจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 03/04/2567 09:26
2 นายกิตติทัช     เขียวฉอ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/04/2567 15:26
3 นางสาวนิลุบล     คงเปรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/04/2567 15:26
4 นางสาวอารีรัตน์     ฟักเย็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/04/2567 15:57
5 นางสาวศศิวิมล     ว่องวิไล คณะวิทยาการจัดการ 03/04/2567 16:56
6 นางสาวมัชฌิมา     อุดมศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/04/2567 17:02
7 นายบรรพต     กิติสุนทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03/04/2567 21:40
8 นางสาวรุ่งนภา     เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/04/2567 08:46
9 นางสาวภัทรภร     จ่ายเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/04/2567 08:53
10 นายสถาพร     รุ่งสว่าง สถาบันภาษา 04/04/2567 09:30
11 นางพศิกา     ตันติปิฎก สถาบันภาษา 04/04/2567 09:33
12 นางขนิษฐา     เชตุพน สถาบันภาษา 04/04/2567 13:19
13 นายธนปพน     ภูสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04/04/2567 15:25
14 นางสาวอรญา     บุตรอ่ำ คณะครุศาสตร์ 05/04/2567 10:21
15 นางสาวจรินทร     อุ่มไกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 05/04/2567 20:41
16 นางสาวไอยเรศ     บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 08/04/2567 09:33
17 นางสาวเนตรนภา     สวยสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/04/2567 18:25
18 นางสาวธิดารัตน์     สืบญาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/04/2567 18:52
19 นางสาวถิรนันท์     ประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08/04/2567 20:15
20 นางสาวรุ่งทิวา     ชิดทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/04/2567 11:45
21 นางสาวศรณ์ชนก     ศรแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 09/04/2567 13:48
22 นางสาวอรุณรัตน์     สัณฐิติกวินสกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/04/2567 17:51
23 นางสาวสุวิมล     นวลพระลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09/04/2567 19:44
24 นางสาวนันท์นภัส     นิยมทรัพย์ คณะครุศาสตร์ 11/04/2567 18:50
25 นางกันต์ดนัย     วรจิตติพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14/04/2567 15:13
26 นางสาวปฐมารัตน์     ภูมิพัฒน์ปรียา สถาบันภาษา 15/04/2567 10:52
27 อาจารย์นุสรา     เจนลาภวัฒนกุล วิทยาการจัดการ 18/04/2567 14:16
<< กลับไปหน้าแรก