Computer Center

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ รุ่นที่ 1


Responsive image

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


          กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์ จำนวน 40 ท่าน

          วันที่จัดอบรม :
วันที่ 24 เมษายน 2567

          สถานที่จัดอบรม :
ณ ห้อง C309 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          ติดต่อ :
วาทินี น้อยเคียง 034-261061 ต่อ 3705

          ไฟล์เอกสาร :<< กลับไปหน้าแรก